หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
" เขาบางแกรกเมืองน่าอยู่
เรียนรู้เกษตรปลอดภัย
ร่วมใจพัฒนาแหล่งน้ำ
พร้อมนำคุณภาพชีวิต
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ก้าวหน้าในโครงสร้างพื้นฐาน
สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น "
นายไชวัฒน์ ศุภกิจวัฒนา
นายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแกรก
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาบางแกรก
การเกษตรธรรมเทค ช่วยพัฒนาตำบล
วัดทุ่งนาเก่า ต.เขาบางแกรก
เทศบาลตำบล เขาบางแกรก
อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61170
Khaobangkraek Municipality
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีค่ะ
 

 
ประกาศการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ 4053 อุทัยธานี โดยวิธีเ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์ส่วนกลางสานักปลัดเท [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศการจัดซื้อน้าดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถดับเพลิง และรถตรวจการณ์ [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาบางแกรก เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช [ 25 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 3 
จ้างเหมาแต่งกายสำหรับผู้เข้าร่วมขบวนแห่งานบุญเดือนสามและแต่งกายคนหาบสำรับคาว-หวา [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 4 
การจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศ [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศการจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิลประชุมสภาเทศบาลตาบลเขาบางแกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 6 
ประกาศการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผงแร่ธรรมชาติก าจัดกลิ่นและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค โดยวิธี [ 20 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
แบบสำรวจ \\\\\\\"สิทธิผู้บริโภคและประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา\\\\\\\" [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 13 
     
 
 

กบเนื้อ
 
   
 
 


วัดสามัคคีรังสรรค์

วัดทุ่งนา (เก่า)
 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด โด [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทัพหลวง [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เมืองการุ้ง โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟ [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกลางดง อบต.หนองกลางดง ประชุมร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหา [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเ [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
       
 
การประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว570  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว31  [ 26 ก.พ. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว569  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0909.2/ว567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการศึกษาอบรมโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการการปฏิบัติงานของ อปท. การดำเนินงานด้านกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว548  [ 26 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 26 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจ้างจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบ้ติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 26-29 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว564 [รายชื่อ]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว557 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.พ. 2563 ]
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว555  [ 25 ก.พ. 2563 ]
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว550 [กำหนดการอบรม]  [ 25 ก.พ. 2563 ]
 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอบ้านไร่ [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 58 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 26 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 129 
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 93 
มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 298 
การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให่้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 9 
โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 21 
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเเละวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563)  [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 26 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 20 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 45 
แจ้งยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีใหม่ [ 27 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 36 
  
 


 
  คุณอยากให้เทศบาลพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  อาชีพ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2552
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-888-0434
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10