หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานีค่ะ
 
   
 
 
 
 
การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ที่สะดวกสบาย
 
 
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้อยู่ในสภาพที่ดี
 
การพัฒนาระบบผังเมือง
 
การพัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค /ระบบประปา
 
 
การพ่นยาฆ่าวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ในพื้นที่
 
 
 
การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
การทำการเกษตรแบบธรรมเทค ในพื้นที่เทศบาล
 
 
 
พัฒนาคุณภาพและผลผลิตการเกษตร
 
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อพัฒนารายได้